2018 Guangzhou

2018 Guangzhou

 

19th Congress of Asian Society for Vascular Surgery,
12-15 July 2018,
Dong Fang Hotel, Guangzhou,
China

President: Shen-ming Wang

 

Photo Gallery