2018 Guangzhou

2018 Guangzhou

 

19th Congress of Asian Society for Vascular Surgery,
12-15 July 2018,
Dong Fang Hotel, Guangzhou, China

President: Shen-ming Wang

Website: www.asvs2018.com

 

ASVS 2018 Program Book

Program book

 

Photo Gallery